Khối lượng ước tính

0 - 500gr

500 - 1000gr

1000 - 2000gr

2000 - 4000gr

> 4000gr

Ước tính cước phí